Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Οι ανανεώσιμες / εναλλακτικές πηγές ενέργειας έχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά που τις κάνουν ξεχωριστές:

- Είναι ανεξάντλητες

- Είναι δωρεάν η εκμετάλλευσή τους

- Η χρήση τους δεν επιβαρύνει το περιβάλλον

 

Οι κυριότερες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές και μπορούμε εύκολα και με αποσβέσιμο κόστος να αξιοποιήσουμε είναι οι εξής: