Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65, ΦΕΚ 470 05/03/2004, ΦΕΚ 884 Β 15.05.2011), είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση  που υποβάλλεται στον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) είναι υποχρεωτική για την ηλεκτροδότηση μιας νέας εγκατάστασης ή μιας παλιάς στην οποία υπάρχει ανάγκη επανελέγχου. Αποσκοπεί στην πλήρη τήρηση της Νομοθεσίας που διέπει τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να κατασκευάζονται και να διατηρούνται ασφαλείς προς τους ιδιοκτήτες και τους χρήστες τους και να μειωθούν στο ελάχιστο τα ατυχήματα που προέρχονται από το ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο ΔΕΔΔΗΕ απαιτεί την Υπεύθυνη  Δήλωση Ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη στις εξής περιπτώσεις:

  • Νέα εγκατάσταση ή αίτηση για μόνιμη σύνδεση με το δίκτυο (νέες οικοδομές)
  • Τροποποίηση παροχής ή ηλεκτρικής εγκατάστασης (νυχτερινό ρεύμα, επαύξηση παροχής, αλλαγή ονόματος, μεταφορά ρολογιού)
  • Αίτηση για εργοταξιακή παροχή και ετήσια ανανέωση της
  • Ανακαίνιση οικοδομής

Εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις, το νομοθετικό πλαίσιο ορίζει τον περιοδικό επανέλεγχο κάθε ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, προκειμένου να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα και η αξιοπιστία της σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και την μεθοδολογία του προτύπου ΕΛΟΤ HD384. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για κατοικίες και ανάλογους χώρους ο επανέλεγχος πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον κάθε δεκατέσσερα (14) χρόνια, ενώ για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά τουλάχιστον κάθε επτά (7) χρόνια.

bio
design
pools

Η δική σας, μοναδικού σχεδιασμού, 100% οικολογική, φυσική πισίνα τύπου λίμνης!
Μάθετε περισσότερα: