Όροι Χρήσης

1. Όροι

Κάνοντας χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτό το δικτυακό τόπο. Τα υλικά που περιέχονται στο δικτυακό τόπο προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία πνευματικών δικαιωμάτων και του δικαίου των εμπορικών σημάτων.

2. Άδεια Χρήσης

Η άδεια χορηγείται για να μεταφορτώσετε προσωρινά ένα αντίγραφο των υλικών (πληροφορίες ή λογισμικό), από τον Δικτυακό Τόπο για προσωρινή, προσωπική, μη εμπορική προβολή. Αυτή η χορήγηση της άδειας δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου και υπό αυτή την άδεια δεν επιτρέπεται:

α. η τροποποίηση ή η αντιγραφή υλικού
β. η χρήση υλικού για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, ή οποιαδήποτε δημόσια επίδειξη (εμπορική ή μη)
γ. η προσπάθεια αποσύνθεσης οποιουδήποτε λογισμικού περιλαμβάνεται στο δικτυακό τόπο
δ. η αφαίρεση οποιουδήποτε σήματος πνευματικών δικαιωμάτων, συμβόλων ιδιοκτησίας ή
ε. η μεταφορά υλικού σε τρίτους, η αντιγραφή και αναπαραγωγή τους σε άλλους διακομιστές.

Αυτή η άδεια θα λήξει αυτόματα εάν παραβιάζει οποιαδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να καταγγελθεί από την Τεχνική Εταιρία “Ι. Κονταράτος & ΣΙΑ Ε.Ε.” (στο εξής αναφερόμενη ως “εταιρία” ανά πάσα στιγμή. Μετά τον τερματισμό προβολής των υλικών αυτών ή μετά τη λήξη της άδειας αυτής, θα πρέπει να καταστρέψει όλα τα κατεβάσει τα υλικά στην κατοχή σας είτε σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

3. Αποποίηση

Το υλικό στο Δικτυακό Τόπο της εταιρίας παρέχεται «ως έχει». Η εταιρία δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και δια του παρόντος αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων. Περαιτέρω, η εταιρία δεν εγγυάται ή κάνει οποιεσδήποτε παραστάσεις σχετικά με την ακρίβεια, πιθανά αποτελέσματα, ή την αξιοπιστία της χρήσης του υλικού στο Δικτυακό Τόπο ή των υλικών που συνδέονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με αυτό το υλικό ή σε τοποθεσίες που συνδέονται με αυτό το δικτυακό τόπο.

4. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η εταιρία ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αποζημίωση για απώλεια δεδομένων ή κέρδους, είτε λόγω διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του υλικού στο δικτυακό της τόπο, ακόμη και η εταιρία ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της εταιρίας έχει κοινοποιηθεί προφορικώς ή γραπτώς για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε έμμεσες εγγυήσεις, ή περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή συμπτωματικές ζημίες, οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

5. Αναθεωρήσεις και Σφάλματα

Το υλικό που εμφανίζονται στο Δικτυακό Τόπο μπορεί να περιλαμβάνουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η εταιρία δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά στο δικτυακό της τόπο είναι ακριβή, πλήρη, ή τρέχοντα. Η εταιρία μπορεί να κάνει αλλαγές στα υλικά που περιέχονται στο δικτυακό της τόπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρία δεν κάνει, ωστόσο, καμία δέσμευση να ενημερώνει το υλικό.

6. Σύνδεσμοι

Η εταιρία δεν έχει εξετάσει όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με το δικτυακό της τόπο στο Διαδίκτυο και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας συνδεδεμένης τοποθεσίας. Η συμπερίληψη οποιασδήποτε σύνδεσης δεν υπονοεί την επικύρωση της από την εταιρία. Η χρήση οποιουδήποτε συνδεδεμένου δικτυακού τόπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

7. Τροποποιήσεις Όρων Χρήσης

Η εταιρία μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης για το δικτυακό τόπο της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τότε τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

8. Ισχύουσα Νομοθεσία

Κάθε αξίωση που αφορά το Δικτυακό Τόπο διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σύγκρουση των διατάξεων του νόμου.

Για πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου του Δικτυακού Τόπου ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.