Πίνακες Αντιστάθμισης Άεργου Ισχύος

Αντιστάθμιση άεργου ισχύος

Οι πίνακες αντιστάθμισης άεργου ισχύος έχουν τη δυνατότητα να διορθώνουν τον συντελεστή ισχύος cosφ ανάλογα με την ζήτηση άεργου ισχύος των φορτίων κάθε δεδομένη χρονική στιγμή. Χρειάζονται κατά κύριο λόγο σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις, όπου συνήθως υπάρχουν πολλές συσκευές με επαγωγική συμπεριφορά (κινητήρες, φωτιστικά φθορίου, ψυγεία κ.λ.π).

Η λειτουργία του πίνακα αντιστάθμισης προσφέρει, εκτός από την μείωση των χρεώσεων στον λογαριασμό της ΔΕΗ, φιλτράρισμα των αρμονικών του συστήματος και αύξηση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού.