Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Η ύπαρξη Τεχνικού Ασφαλείας αποτελεί μία από τις βασικές εργοδοτικές υποχρεώσεις που προβλέπεται από τη νομοθεσία για όλες τις επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο.

Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων, παρέχοντας τους υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Οι γραπτές υποδείξεις καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπόγραφα αυτών των υποδείξεων.

 

Οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας περιλαμβάνουν:

  • την τακτική επιθεώρηση των θέσεων εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, αναφέροντας στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη σ’ αυτούς τους τομείς, προτείνοντας μέτρα αντιμετώπισης τους και επιβλέποντας την εφαρμογή τους,
  • την επίβλεψη της σωστής χρήσης των ατομικών μέσων προστασίας,
  • την καθοδήγηση των εργαζομένων ως προς την σωστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, αποτρέποντας τον επαγγελματικό κίνδυνο που συνεπάγεται η εργασία τους,
  • τη σύνταξη μιας γραπτής εκτίμησης των κινδύνων στην επιχείρηση, στην οποία εξετάζονται ενδελεχώς όλες οι πλευρές κάθε διεξαγόμενης εργασίας και καταγράφονται τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές και βλάβες, πως μπορούν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου και τι μέτρα πρόληψης και προστασίας εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν.