Θερμογραφικοί Έλεγχοι Η/Μ Εγκαταστάσεων

Οι θερμογραφικοί έλεγχοι των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού είναι και ποιοτικοί (qualitative) που τους χρησιμοποιούμε για να εντοπίσουμε την ύπαρξη και θέση των πιθανών σφαλμάτων, όπως και την προέλευσή τους, αλλά και ποσοτικοί (quantitative) που τους χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να καθορίσουμε την σοβαρότητα και τον βαθμό επικινδυνότητας του σφάλματος που έχουμε εντοπίσει και τελικά να ορίσουμε την προτεραιότητα των επισκευών.

Οι θερμογραφικοί έλεγχοι στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε στο στάδιο της προγραμματισμένης προληπτικής συντήρησης της επιχείρησης όπου γίνεται περιοδικός έλεγχος και καταγραφή των δεδομένων λειτουργίας σε κανονικές συνθήκες, ώστε αφ’ ενός να έχουμε δεδομένα λειτουργίας και αφ’ ετέρου να μπορούμε να εντοπίσουμε εγκαίρως κάποια πιθανά προβλήματα σε αρχικό στάδιο τα οποία θα είναι μικρού κινδύνου και εύκολα αντιμετωπίσιμα, είτε στο στάδιο της επεμβατικής συντήρησης όπου θα έχει ήδη εμφανιστεί το πρόβλημα και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την προέλευση και την σοβαρότητά του, για να μπορούμε να καθορίσουμε τον χρόνο και τον τρόπο αντιμετώπισής του.

Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η χρήση της θερμογραφίας στις Η/Μ εγκαταστάσεις και τον παραγωγικό εξοπλισμό, ειδικά στο στάδιο της προληπτικής συντήρησης, είναι πιθανό να μας προστατεύσει από σοβαρά προβλήματα και αστοχίες εγκαίρως, όσο βρίσκονται στην κατώτερη κατηγορία κρισιμότητας επισκευών.

Οι πιο συνήθεις περιπτώσεις στις οποίες η χρήση της θερμογραφίας μπορεί να μας δώσει λύσεις είναι οι εξής:

  • Εντοπισμός θερμών σημείων (αστοχιών ή υπερθερμάνσεων) σε ηλεκτρολογικούς πίνακες και πίλαρ
  • Εντοπισμός θερμών σημείων στα δίκτυα μεταφοράς υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης
  • Έλεγχος λειτουργίας Υποσταθμών Μέσης Τάσης
  • Έλεγχος λειτουργίας κινητήρων, αντλιών και μηχανών παραγωγικής διαδικασίας επιχειρήσεων
  • Έλεγχος και εντοπισμός ανωμαλιών σε ηλεκτρολογικά και υδραυλικά δίκτυα
  • Παρακολούθηση παραγωγικής διαδικασίας
  • Προσδιορισμός στάθμης υγρών σε δεξαμενές
  • Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
  • Ποιοτικός έλεγχος (κατασκευών, παραγωγικής διαδικασίας)

Παραδείγματα εφαρμογών

kontaratos-thermografies-05

Κακή επαφή καλωδίου λόγω σύσφιξης

kontaratos-thermografies-08

Προβληματική λειτουργία μοτέρ

kontaratos-thermografies-06

Υπερθέρμανση σε ασφάλειοδιακόπτη

kontaratos-thermografies-09

Αναγνώριση στάθμης υγρού στη δεξαμενή

kontaratos-thermografies-07

Ύπαρξη θερμού σημείου σε γραμμή μεταφοράς

kontaratos-thermografies-10

Υπερθέρμανση σε ατμοπαγίδα

[sharify]